شپترو ، پتروشیمی آبادان

هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.