تحلیل بنیادی رتاپ (تجارت الکترونیک پارسیان)

  • شروع کننده موضوع Saeed
  • تاریخ شروع

Saeed

سهامدار بازار بورس
مدیریت کل
#1
تحلیل بنیادی سهام شرکت رتاپ
به تازگی سرمایه اسمی رتاپ به 364 میلیارد تومان افزایش یافته و این شرکت پس از افزایش سرمایه تغییری در سود هر سهم ایجاد ننموده است. میزان درآمد کسب شده در 9 ماهه 555 میلیارد تومان معادل 72 درصد بودجه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد نشان می دهد همچنین سود ناخالص عملیاتی نسبت به مدت مشابه 8 درصد رشد کرده و معادل 58 درصد بودجه را محقق کرده است.
سود ناخالص رتاپ
سود ناخالص عملیاتی پیشبینی شده برای سه ماه زمستان 68.5 میلیارد تومان است در حالی که اگر با الگوی سال قبلی سود محقق میشد باید سود ناخالص در سطح 140 میلیارد تومان باشد لذا به نظر میرسد که وضعیت سودآوری شرکت با طرح ها و انجام افزایش سرمایه رشد کرده است.
در 9 ماهه 8.7 میلیارد تومان سود بانکی دریافت شده همچنین یک دارایی ثابت با سود 4.7 میلیارد تومانی به فروش رسیده است.
در سال گذشته لیزینگ پارسیان 12 میلیارد تومان، آتیه پارسیس 6 میلیارد تومان و سایر شرکت ها 2میلیارد تومان به این شرکت سود داده اند لذا به نظر میرسد این شرکت بتواند در سال جاری 400ریال سود بسازد که تغییری نسبت به پیشبینی شرکت ندارد.
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه جهت جبران مخارج سرمایه ای بوده تا هزینه مالی ایجاد نشود بنابراین منجر به رشد با اهمیت درآمد نمیشود اما با توجه به اینکه شریب نفوذ این ابزار در جامعه صعودی است و همچنین نقدینگی در جامعه هر ساله رشد میکند لذا به لحاظ دفعات تراکنش و مبلغ تراکنش ها این شرکت وضعیت بهتری خواهد یافت.
تعداد تراکنش ها طی یک سال خیر 26 درصد و ضریب نفوذ 6درصد رشد کرده لذا اگر همین شرایط تداوم یابد به شرط آنکه قوانینی وضع نشود که کارمزد را کاهش دهد، این شرکت در سال آتی بیش از 500 ریال سود خواهد ساخت. روند تعداد تراکنش ها میتواند تایید یا عدم تایید این فرض را نشان دهد.